ЖИРИ КОМИСИИ

на Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер „Сергеј Михајлов“ Штип

ПИЈАНО

 • Елена Дикова – (Р. Бугарија)
 • Ангеле Михајловски
 • Ленче Мазнејкова

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ и СОЛО ПЕЕЊЕ

 • Николина Тодоровска
 • Зоран Крагуевски
 • Александар Ангелов
 • Александра Коцевска

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Васко Пиличев  
 • Петар Поповски
 • Марија Видеска

ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ

 • Трајче Поповски
 • Димче Белчовски
 • Васко Рошков

ХАРМОНИКА

 • Добромир Митев – (Р. Бугарија)
 • Срница Радуловиќ (Р. Србија)
 • м-р Тони Лазаров

КЛАСИЧНИ УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Мојца Седеу
 • Филип Крстевски
 • Методија Мешковски

ПОП И ЏЕЗ и СЕТ ТАПАНИ

 • Никола Перевски – Пере
 • Гоце Мицанов
 • Виктор Николовски

ТРАДИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Љупче Ѓоргиев
 • Роберт Ангеловски
 • Игор Ангелов

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

Елементарна теорија на музика и солфеж (основно музичко училиште)

 • Ана Цунева
 • Душко Филев
 • Влатко Жежов

ТЕОРИЈА И СОЛФЕЖ (средно музичко училиште)

 • Невенка Давкова
 • Митко Грков
 • Марија Митрева

ХАРМОНИЈА И КОНТРАПУНКТ

 • д-р Гоце Гавриловски
 • Валентина Шаклева
 • Габриела Ќосева

ИСТОРИЈА НА МУЗИКА

 • Емилија Савева Миладинова
 • Габриела Ќосева
 • Невенка Давкова